output-onlinejpgtools
Feiaren kjem! -Kva må eg ordne?
Feiaren kjem! -Kva må eg ordne?

Du får sms på mobilen cirka ei veke før brannforebyggaren kjem. Her finn du ei oversikt over kva du må gjer før besøket.


Gratis varsel på mobilen frå brannforebyggaren.


Vi tek i bruk nytt datasystem i dei kommunene vi har feiing for. Dette datasystemet sender ut både elektroniske brev og sms-varsling til eigar av bustad. SMS-varsling fra Brannteknikk as kostar ingenting for deg som mottakar. 


Feil mottakar av sms eller ikkje motteke sms i det heile?


Det kan skje at feil mobilnummeret er registret på ein bustad eller at ditt mobilnummer ikkje er registrert. 

Vi kan dessverre ikke bytte ut/legge inn nummeret, men du kan sjøv gjere endringar på www.servicevarsling.no  under ‘Sjekk min oppføring’. 

Her kan du også velge ikke å motta slike varsler. Men husk slik varsling fra kommuna, ikkje berre gjeld feiing, men også andre meldinger som kommunen ønsker å formidle til sine innbyggere. Og alt er gratis!


Slik førebur du deg til besøk av feiaren


Huskeliste før feieren kjem:


 • sei i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige. Da ser vi at varselet om vårt besøk er mottatt
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:


 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning


Tegning av montering av sklisikring.


Eigars ansvar


Etter at du har mottatt varsel om feiing, må sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.


Taksikring


Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det som hovedregel benyttes takbro. Se illustrasjon under. Inntil tre trinn plassert sideveis er tillatt.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.


Plattform


På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Gangbru


Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.


Krav til eier/krav om taksikring


Du finner informasjon om kravene til taksikring her:

 • Veiledning til forskrift om brannforebygging – versjon 1.0 av 28.12.2015 § 6
 • Arbeidsplassforskriften § 2-5 og § 6-5
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5
 • Interne retningslinjer om arbeid på tak

Har du spørsmål om feiing? Ta kontakt med di kommune.

Comments are closed!